蜀道难原文带拼音朗读_蜀道难原文带拼音朗读视频

       在接下来的时间里,我将为大家提供一些关于蜀道难原文带拼音朗读的信息,并尽力回答大家的问题。让我们开始探讨一下蜀道难原文带拼音朗读的话题吧。

1.蜀道难带拼音原文及翻译

2.蜀道难拼音版及译文

3.蜀道难原文注音及翻译

4.蜀道难拼音原文及翻译

5.蜀道难原文及拼音

蜀道难原文带拼音朗读_蜀道难原文带拼音朗读视频

蜀道难带拼音原文及翻译

       《蜀道难》带拼音原文及翻译如下:

       yī xū xī,wēi hū gāo zāi!shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān!

       噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

       cán cóng jí yú fú,kāi guó hé máng rán!

       蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

       ěr lái sì wàn bāqiān suì,bù yǔ qín sài tōng rén yān。

       尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

       xī dāng tài bái yǒu niǎo dào,kě yǐ héng jué é méi diān。

       西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       dì bēng shān cuī zhuàng shì sǐ,rán hòu tiān tī shí zhàn xiāng gōu lián。

       地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

       shàng yǒu liù lóng huí rì zhī gāo biāo,xià yǒu chōng bō nì zhé zhī huí chuān。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

       huáng hè zhī fēi shàng bù dé guò,yuán náo yù dù chóu pān yuán。

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

       qīng ní hé pán pán,bǎi bù jiǔ zhé yíng yán luán。

       青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

       mén shēn lì jǐng yǎng xié xī,yǐ shǒu fǔ yīng zuò cháng tàn。

       扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

       wèn jūn xīyóu hé shí huán?wèi tú chán yán bù kě pān。

       问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。

       dàn jiàn bēi niǎo háo gǔmù,xióng fēi cí cóng rào lín jiān。

       但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       yòu wén zǐ guī tí yè yuè,chóu kōng shān。

       又闻子规啼夜月,愁空山。

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān,shǐ rén tīng cǐ diāo zhū yán!

       蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

       lián fēng qù tiān bù yíng chǐ,kū sōng dào guà yǐ jué bì。

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

       fēi tuān pù liú zhēng xuān huī,pīng yá zhuǎn shí wàn hè léi。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

       qí xiǎn yěrú cǐ,jiē ěr yuǎn dào zhī rén hú wéi hū lái zāi!

       其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

       jiàn gé zhēng róng ér cuī wéi,yī fū dāng guān,wàn fū mò kāi。

       剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

       suǒ shǒu huò fěi qīn,huà wéi láng yǔ chái。

       所守或匪亲,化为狼与豺。

       zhāo bì měng hǔ,xībì cháng shé;mó yá shǔn xuè,shā rén rú má。

       朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。

       jǐn chéng suīyún lè,bù rú zǎo huán jiā。

       锦城虽云乐,不如早还家。

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān,cè shēn xī wàng cháng zī jiē!

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

翻译:

       哎呀呀,真是太高了。攀越蜀道真比登天还难!

       蜀国有蚕丛和鱼凫两个君主,他们开国的时间距今十分遥远,从那时起大概有四万八千岁了吧,蜀国就不曾与秦地有什么来往。往西去有座太白山,其山高峻无路可司行,唯有飞鸟可以飞过此山,直到蜀国的峨眉之巅。秦惠王之时,才有蜀王派五丁开山,传说这五位壮士因开山导致地崩山摧而仕烈牺牲,才使得蜀道的天梯石栈连结了起来。

       蜀中上有日神的六龙所驾之车所不能逾越的高山,下有回旋倒流的曲折而波涛汹涌的河流。善高飞的黄鹄想飞越而不敢过,善攀援的猿猴想攀登而发愁无处攀缘,其山之险就可想而知了。青泥岭的泥路曲曲弯弯,百步九折萦绕着山峦。行人攀至高山之顶,伸手可以摸得着天上的参星和井星,紧张得透不过气来,只得坐下来抚着胸口长吁短叹。

       老兄西游打算几时回来?这蜀道的峭岩险道,实在是不可登攀。山野之间,只能看到在古木中悲号的山鸟,雄飞雌从地在林间飞旋。月夜里,还可以听到子规凄凉的悲啼,在空山中传响回荡。攀越蜀道,真是比登天还难啊,此情此境,使听到的人都发愁得老了许多。

       离天不满一尺的险峻高峰,枯松倒挂的悬崖峭壁,飞流瀑布撞击着巨石在山谷中滚动,发出雷鸣般的轰响。这样危险的地方,你这位远道之人为什么还非要来这里不可呀?

       更不消说那峥嵘而崔嵬的剑阁了,在这里一夫当关,万夫冥开。如果在这里把守关隘的人不是朝廷的亲臣忠士,他们就会据险作乱,化为豺狼一般的匪徒。他们磨牙吮血,杀人如麻。人们就得像朝避猛虎、夕避长蛇那样地躲避他们的侵害。锦城那个地方虽然是个使人快乐的城市,但是依我看来,你还是赶快回家的好。攀越蜀道之难,真是比登天还难啊,我侧身西望,只好发出长长的慨叹啰。

蜀道难拼音版及译文

       蜀道难

       噫(yī)吁(xū)嚱(xī)⑴!危乎高哉! 

       蜀道之难,难于上青天。 

       蚕丛及鱼凫(fú)⑵,开国何茫然! 

       尔来四万八千岁⑶,不与秦塞(sài)通人烟。 

       西当太白有鸟道⑷,可以横绝峨眉巅。 

       地崩山摧壮士死⑸,然后天梯石栈(zhàn)相钩连。 

       上有六龙回日之高标⑹,下有冲波逆折之回川⑺。 

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱(náo)欲度愁攀援⑻。 

       青泥何盘盘⑼!百步九折萦(yíng)岩峦。 

       扪(mén)参(shēn)历井仰胁(xié)息⑽,以手抚膺(yīng)坐长叹⑾。 

       问君西游何(几)时还,畏途巉(chán)岩不可攀。 

       但见悲鸟号(háo)古木,雄飞雌从绕林间。 

       又闻子规啼夜月⑿,愁空山。 

       蜀道之难,难于上青天!使人听此凋朱颜。 

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。 

       飞湍瀑流争喧豗huī)⒀,砯(pīng)崖转(zhuàn)石万壑(hè)雷。 

       其险也如此,嗟(jiē)尔远道之人胡为(wèi)乎来哉⒁? 

       剑阁⒂峥(zhēng)嵘(róng)而崔嵬(wéi),一夫当关,万夫莫开⒃。 

       所守或匪亲,化为狼与豺。 

       朝避猛虎,夕避长蛇。 

       磨牙吮(shǔn)血(xuè),杀人如麻。 

       锦城虽云乐⒄,不如早还家。 

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨(zī)嗟(jiē)⒅。

       作品注释

       ⑴噫吁嚱:蜀方言。宋庠《宋景文公笔记》卷上:“蜀人见物惊异,辄曰‘噫吁嚱’。”

       ⑵蚕丛、鱼凫:传说中古蜀国两位国王的名字。 

       ⑶尔来:从那时以来。四万八千岁,夸张而大约言之。 

       ⑷太白:太白山,又名太乙山,在长安西(今陕西眉县、太白县一带)。鸟道:只有鸟能飞过的小路。 

       ⑸“地崩”句:《华阳国志·蜀志》:“秦惠王知蜀王好色,许嫁五女于蜀。蜀遣五丁迎之。还到梓潼,见一大蛇入穴中。一人揽其尾掣之,不禁,至五人相助,大呼拽蛇,山崩时压杀五人及秦五女并将从,而山分为五岭。” 

       ⑹六龙回日:《淮南子》注云:“日乘车,驾以六龙。羲和御之。日至此面而薄于虞渊,羲和至此而回六螭。”螭即龙。高标:指蜀山中可作一方之标识的最高峰。 

       ⑺逆折:水流回旋。回川:有漩涡的河流。 

       ⑻猿猱(náo):蜀山中最善攀援的猴类。 

       ⑼青泥:青泥岭,在今甘肃徽县南,陕西略阳县北。《元和郡县志》卷二十二:“青泥岭,在县西北五十三里,接溪山东,即今通路也。悬崖万仞,山多云雨,行者屡逢泥淖,故号青泥岭。” ⑽扪参历井:参、井是二星宿名。古人把天上的星宿分别指配于地上的州国,叫做“分野”,以便通过观察天象来占卜地上所配州国的吉凶。参星为蜀之分野,井星为秦之分野。扪:用手摸。历:经过。胁息:屏气不敢呼吸。 

       ⑾膺:胸。 

       ⑿子规:即杜鹃鸟,蜀地最多,鸣声悲哀,若云“不如归去”。《蜀记》曰:“昔有人姓杜名宇,王蜀,号曰望帝。宇死,俗说杜宇化为子规。子规,鸟名也。蜀人闻子规鸣,皆曰望帝也。”这两句也有断为“又闻子规啼,夜月愁空山”的,但不如此文这种断法顺。 

       ⒀喧豗(huī):水流轰响声。砯(pīng)崖:水撞石之声。转,转动。 

       ⒁胡为:为什么。 

       ⒂剑阁:又名剑门关,在四川剑阁县北,是大、小剑山之间的一条栈道,长约三十余里。 

       ⒃“一夫”两句:《文选》卷四左思《蜀都赋》:“一人守隘,万夫莫向”。《文选》卷五十六张载《剑阁铭》:“一人荷戟,万夫趦趄。形胜之地,匪亲勿居。” 

       ⒄锦城:《元和郡县志》卷三十一剑南道成都府成都县:“锦城在县南十里,故锦官城也。”今四川成都市。 

       ⒅咨嗟:叹息。

蜀道难原文注音及翻译

       蜀道难拼音版及译文如下:

       yī xū xī!wēi hū gāo zāi !噫吁嚱!危乎高哉!shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān !蜀道之难,难于上青天!cán c?ng jí yú fú,kāi gu? h? máng rán !蚕丛及鱼凫,开国何茫然!ěr lái sìwàn bāqiān suì,bù yǔ qín sài tōng r?n yān。尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。xīdāng tài bái yǒu niǎo dào ,kě yǐ h?ng jue e m?i diān 。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       dì bēng shān cuī zhuàng shì sǐ,rán h?u tiān tī shí zhàn xiāng gōu lián。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。shàng yǒu liùl?ng huí rì zhī gāo biāo ,xià yǒu chōng bō nì zh? zhī huí chuān 。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。huáng h? zhī fēi shàng bú de gu?,yuán náo yù dù chou pān yuán 。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

       qīng ní h? pán pán,bǎi bù jiǔ zh? yíng yán luán.青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。m?n shēn lì jǐng yáng xi?xī,yǐ shǒu fǔ yīng zuo cháng tàn.扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。wen jūn xī you he shí huán? w?i tú chán yán bù kě pān!问君西游何时还?畏途巉岩不可攀!dàn jiàn bēi niǎo háo gǔmù,xi?ng fēi cíc?ng rào lín jiān。但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       y?u w?n zǐ guī tí y? yu?,ch?u kōng shān 。又闻子规啼夜月,愁空山。shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān !蜀道之难,难于上青天!shǐr?n tīng cǐdiāo zhūyán 。使人听此凋朱颜。lián fēng qùtiān bùyíng chǐ,kū sōng dào guà yǐ jue bì。连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。fēi tuān pù liú zhēng xuān huī,pīng yá zhuàn shí wàn h? lei。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。qí xiǎn yě rú cǐ!其险也如此!jiē ěr yuǎn dào zhī ren ,hú w?i hū lái zāi ?嗟尔远道之人,胡为乎来哉?jiàn g? zhēng rong er cuī hu 。剑阁峥嵘而崔嵬。yī fū dāng guān ,wàn fū mo kāi 。一夫当关,万夫莫开。suǒ shǒu hu? fēi qīn,huà w?i láng yǔ chái。所守或匪亲,化为狼与豺。

       zhāo bì měng hǔ,xī bì cháng se,朝避猛虎,夕避长蛇,mo yá shǔn xu?,shā ren rú má。磨牙吮血,杀人如麻。jǐn ch?ng suī yún l?,bù rú zǎo huán jiā。锦城虽云乐,不如早还家。shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān !蜀道之难,难于上青天!ce shēn xī wàng cháng zī jiē!侧身西望常咨嗟!

作者介绍

       李白(701-762),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。汉族,祖籍陇西成纪,出生于碎叶城(当时属唐朝领土,今属吉尔吉斯斯坦),4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世诗文千余篇,有《李太白集》传世。762年病逝,享年61岁。其墓在今安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。

蜀道难拼音原文及翻译

       shǔ dào nán

       蜀道难

       yī xū xī , wēi hū gāo zāi !

       噫吁嚱,危乎高哉!

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān !

       蜀道之难,难于上青天!

       cán cóng jí yú fú , kāi guó hé máng rán !

       蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

       ěr lái sì wàn bā qiān suì , bù yǔ qín sài tōng rén yān 。

       尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

       xī dāng tài bái yǒu niǎo dào , kě yǐ héng jué é méi diān 。

       西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       dì bēng shān cuī zhuàng shì sǐ , rán hòu tiān tī shí zhàn xiāng gōu lián 。

       地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

       shàng yǒu liù lóng huí rì zhī gāo biāo , xià yǒu chōng bō nì zhé zhī huí chuān 。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

       huáng hè zhī fēi shàng bù de guò , yuán náo yù dù chóu pān yuán 。

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

       qīng ní hé pán pán , bǎi bù jiǔ zhé yíng yán luán 。

       青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

       mén shēn lì jǐng yǎng xié xī , yǐ shǒu fǔ yīng zuò cháng tàn 。

       扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

       wèn jūn xī yóu hé shí huán ? wèi tú chán yán bù kě pān 。

       问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。

       dàn jiàn bēi niǎo háo gǔ mù , xióng fēi cí cóng rào lín jiān 。

       但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       yòu wén zǐ guī tí yè yuè , chóu kōng shān 。

       又闻子规啼夜月,愁空山。

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān , shǐ rén tīng cǐ diāo zhū yán !

       蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

       lián fēng qù tiān bù yíng chǐ , kū sōng dào guà yǐ jué bì 。

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

       fēi tuān pù liú zhēng xuān huī , pīng yá zhuǎn shí wàn hè léi 。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

       qí xiǎn yě rú cǐ , jiē ěr yuǎn dào zhī rén hú wéi hū lái zāi !

       其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

       jiàn gé zhēng róng ér cuī wéi , yī fū dāng guān , wàn fū mò kāi 。

       剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

       一夫当关,万夫莫开

       suǒ shǒu huò fěi qīn , huà wéi láng yǔ chái 。

       所守或匪亲,化为狼与豺。

       zhāo bì měng hǔ , xī bì cháng shé ; mó yá shǔn xuè , shā rén rú má 。

       朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。

       jǐn chéng suī yún lè , bù rú zǎo huán jiā 。

       锦城虽云乐,不如早还家。

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān , cè shēn xī wàng cháng zī jiē !

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

       拓展 李白

       李白(701年2月28日—762年12月), 字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。《旧唐书》记载李白为山东人;《新唐书》记载,李白为兴圣皇帝李暠九世孙,与李唐诸王同宗。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友 。

       李白

       李白有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《早发白帝城》等多首。 李白所作词赋,宋人已有传记(如文莹《湘山野录》卷上),就其开创意义及艺术成就而言,“李白词”享有极为崇高的地位。

蜀道难原文及拼音

       蜀道难拼音原文及翻译如下:

       蜀shǔ道dào难nán:

       噫yī吁xū嚱xì,危wēi乎hū高gāo哉zāi!蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān!

       蚕cán丛cóng及jí鱼yú凫fú,开kāi国guó何hé茫máng然rán!

       尔ěr来lái四sì万wàn八bā千qiān岁suì,不bù与yǔ秦qín塞sāi通tōng人rén烟yān。

       西xī当dāng太tài白bái有yǒu鸟niǎo道dào,可kě以yǐ横héng绝jué峨é眉méi巅diān。

       地dì崩bēng山shān摧cuī壮zhuàng士shì死sǐ,然rán后hòu天tiān梯tī石shí栈zhàn相xiāng钩gōu连lián。

       上shàng有yǒu六liù龙lóng回huí日rì之zhī高gāo标biāo,下xià有yǒu冲chōng波bō逆nì折zhé之zhī回huí川chuān。

       黄huáng鹤hè之zhī飞fēi尚shàng不bù得dé过guò,猿yuán猱náo欲yù度dù愁chóu攀pān援yuán。

       青qīng泥ní何hé盘pán盘pán,百bǎi步bù九jiǔ折zhé萦yíng岩yán峦luán。

       扪mén参shēn历lì井jǐng仰yǎng胁xié息xī,以yǐ手shǒu抚fǔ膺yīng坐zuò长cháng叹tàn。

       问wèn君jūn西xī游yóu何hé时shí还hái?畏wèi途tú巉chán岩yán不bù可kě攀pān。

       但dàn见jiàn悲bēi鸟niǎo号hào古gǔ木mù,雄xióng飞fēi雌cí从cóng绕rào林lín间jiān。

       又yòu闻wén子zǐ规guī啼tí夜yè月yuè,愁chóu空kōng山shān。

       蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān,使shǐ人rén听tīng此cǐ凋diāo朱zhū颜yán!

       连lián峰fēng去qù天tiān不bù盈yíng尺chǐ,枯kū松sōng倒dào挂guà倚yǐ绝jué壁bì。

       飞fēi湍tuān瀑bào流liú争zhēng喧xuān豗huī,砯pīng崖yá转zhuǎn石shí万wàn壑hè雷léi。

       其qí险xiǎn也yě如rú此cǐ,嗟jiē尔ěr远yuǎn道dào之zhī人rén胡hú为wéi乎hū来lái哉zāi!

       剑jiàn阁gé峥zhēng嵘róng而ér崔cuī嵬wéi,一yī夫fū当dāng关guān,万wàn夫fū莫mò开kāi。

       所suǒ守shǒu或huò匪fěi亲qīn,化huà为wéi狼láng与yǔ豺chái。

       朝cháo避bì猛měng虎hǔ,夕xī避bì长cháng蛇shé;磨mó牙yá吮shǔn血xuè,杀shā人rén如rú麻má。

       锦jǐn城chéng虽suī云yún乐lè,不bù如rú早zǎo还huán家jiā。

       蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān,侧cè身shēn西xī望wàng长zhǎng咨zī嗟jiē!

       翻译:

       噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

       译文:唉呀呀!多么高峻伟岸!蜀道真太难攀登,简直难于上青天。

       注释:噫吁嚱:惊叹声,蜀方言,表示惊讶的声音。宋庠《宋景文公笔记》卷上:“蜀人见物惊异,辄曰‘噫吁嚱’。”

       蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

       译文:传说中蚕丛和鱼凫建立了蜀国,开国的年代实在久远无法详谈。

       注释:蚕丛、鱼凫:传说中古蜀国两位国王的名字。何茫然:难以考证。何:多么。茫然:渺茫遥远的样子。指古史传说悠远难详,茫昧杳然。据西汉扬雄巜蜀本王纪>记载:"蜀王之先,名蚕丛、柏灌、鱼凫,蒲泽、开明。……从开明上至蚕丛,积三万四千岁。"

       尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

       译文:自从那时至今约有四万八千年,秦蜀被秦岭所阻从不沟通往返。

       注释:尔来:从那时以来。四万八千岁:极言时间之漫长,夸张而大约言之。秦塞:秦的关塞,指秦地。秦地四周有山川险阻,故称"四塞之地"。通人烟:人员往来。

       西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       译文:西边太白山有飞鸟能过的小道。从那小路走可横渡峨眉山顶端。

       注释:西当:西对。当:对着,向着。太白:太白山,又名太乙山,在长安西(今陕西眉县、太白县一带)。鸟道:指连绵高山间的低缺处,只有鸟能飞过,人迹所不能至。横绝:横越。峨眉巅:峨眉顶峰。

       地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

       译文:山崩地裂蜀国五壮士被压死了,两地才有天梯栈道开始相通连。

       注释:地崩山摧壮士死:《华阳国志·蜀志》:相传秦惠王想征服蜀国,知道蜀王好色,答应送给他五个美女。蜀王派五位壮士去接人。回到梓潼(今四川剑阁之南)的时候,看见一条大蛇进入穴中,一位壮士抓住了它的尾巴,其余四人也来相助,用力往外拽。

       不多时,山崩地裂,壮士和美女都被压死。山分为五岭,入蜀之路遂通。这便是有名的“五丁开山”的故事。摧:倒塌。天梯:非常陡峭的山路。石栈:栈道。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

       译文:上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有激浪排空迂回曲折的大川。

       注释:六龙回日:《淮南子》注云:“日乘车,驾以六龙。羲和御之。日至此面而薄于虞渊,羲和至此而回六螭。”螭即龙。高标:指蜀山中可作一方之标识的最高峰。 冲波:水流冲击腾起的波浪,这里指激流。逆折:水流回旋。回川:有漩涡的河流。

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。(攀援 一作:攀缘)

       译文:善于高飞的黄鹤尚且无法飞过,即使猢狲要想翻过也愁于攀援。

       注释:黄鹤:黄鹄(Hú),善飞的大鸟。尚:尚且。得:能。猿猱(náo):蜀山中最善攀援的猴类。

       青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

       译文:青泥岭多么曲折绕着山峦盘旋,百步之内萦绕岩峦转九个弯弯。

       注释:青泥:青泥岭,在今甘肃徽县南,陕西略阳县北。《元和郡县志》卷二十二:“青泥岭,在县西北五十三里,接溪山东,即今通路也。悬崖万仞,山多云雨,行者屡逢泥淖,故号青泥岭。”盘盘:曲折回旋的样子。百步九折:百步之内拐九道弯。萦:盘绕。岩峦:山峰。

       扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

       译文:屏住呼吸仰头过参井皆可触摸,用手抚胸惊恐不已徒长吁短叹。

       注释:扪参历井:参(shēn)、井是二星宿名。古人把天上的星宿分别指配于地上的州国,叫做“分野”,以便通过观察天象来占卜地上所配州国的吉凶。参星为蜀之分野,井星为秦之分野。扪(mén):用手摸。历:经过。胁息:屏气不敢呼吸。膺:胸。坐:徒,空。

       问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。

       译文:好朋友呵请问你西游何时回还?可怕的岩山栈道实在难以登攀!

       注释:君:入蜀的友人。畏途:可怕的路途。巉岩:险恶陡峭的山壁。

       但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       译文:只见那悲鸟在古树上哀鸣啼叫;雄雌相随飞翔在原始森林之间。

       注释:但见:只听见。号古木:在古树木中大声啼鸣。从:跟随。

       又闻子规啼夜月,愁空山。

       译文:月夜听到的是杜鹃悲惨的啼声,令人愁思绵绵呵这荒荡的空山!

       注释:子规:即杜鹃鸟,蜀地最多,鸣声悲哀,若云“不如归去”。《蜀记》曰:“昔有人姓杜名宇,王蜀,号曰望帝。宇死,俗说杜宇化为子规。子规,鸟名也。蜀人闻子规鸣,皆曰望帝也。”这两句也有断为“又闻子规啼,夜月愁空山”的,但不如此文这种断法顺。

       蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

       译文:蜀道真难走呵简直难于上青天,叫人听到这些怎么不脸色突变?

       注释:凋朱颜:红颜带忧色,如花凋谢。凋,使动用法,使.....凋谢,这里指脸色由红润变成铁青。

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

       译文:山峰座座相连离天还不到一尺;枯松老枝倒挂倚贴在绝壁之间。

       注释:去:距离。盈:满。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

       译文:漩涡飞转瀑布飞泻争相喧闹着;水石相击转动像万壑鸣雷一般。

       注释:飞湍(tuān):飞奔而下的急流。喧豗(huī):喧闹声,这里指急流和瀑布发出的巨大响声。砯(pīng)崖:水撞石之声。砯,水冲击石壁发出的响声,这里作动词用,冲击的意思。转,使滚动。 壑:山谷。

       其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!(也如此 一作:也若此)

       译文:那去处恶劣艰险到了这种地步;唉呀呀你这个远方而来的客人,为了什么而来到这险要的地方?

       注释:嗟:感叹声。尔:你。胡为:为什么。来:指入蜀。

       剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

       译文:剑阁那地方崇峻巍峨高入云端,只要一人把守千军万马难攻占。

       注释:剑阁:又名剑门关,在四川剑阁县北,是大、小剑山之间的一条栈道,长约三十余里。峥嵘、崔嵬,都是形容山势高大雄峻的样子。“一夫”两句:《文选》卷四左思《蜀都赋》:“一人守隘,万夫莫向”。《文选》卷五十六张载《剑阁铭》:“一人荷戟,万夫趦趄。形胜之地,匪亲勿居。”一夫:一人。当关:守关。莫开:不能打开。

       所守或匪亲,化为狼与豺。

       译文:驻守的官员若不是自己的近亲;难免要变为豺狼踞此为非造反。

       注释:所守:指把守关口的人。或匪亲:倘若不是可信赖的人。匪,同“非”。

       朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。

       译文:清晨你要提心吊胆地躲避猛虎;傍晚你要警觉防范长蛇的灾难。豺狼虎豹磨牙吮血真叫人不安;毒蛇猛兽杀人如麻即令你胆寒。

       注释:朝:早上。吮:吸。

       锦城虽云乐,不如早还家。

       译文:锦官城虽然说是个快乐的所在;如此险恶还不如早早地把家还。

       注释:锦城:成都古代以产棉闻名,朝廷曾经设官于此,专收棉织品,故称锦城或锦官城。《元和郡县志》卷三十一剑南道成都府成都县:“锦城在县南十里,故锦官城也。”今四川成都市。

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

       译文:蜀道太难走呵简直难于上青天;侧身西望令人不免感慨与长叹!

       噫吁嚱(yī xū xī)!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫(fú),开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞(sài)通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。崩山摧壮士死,然后天梯石栈(zhàn)相钩连。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱(náo)欲度愁攀援。青泥何盘盘,百步九折萦(yíng)岩峦。扪(mén)参(shēn)历井仰胁(xié)息,以手抚膺(yīng)坐长叹。

       问君西游何时还,畏途巉(chán)岩不可攀。但见悲鸟号(háo)古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗(huī),砯(pīng)崖转(zhuǎn)石万壑(hè)雷。

        其险也如此,嗟(jiē)尔远道之人胡为(wèi)乎来哉。

       剑阁峥嵘而崔嵬(wéi),一夫当关,万夫莫开。

       所守或匪(fēi)亲,化为狼与豺。朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙吮(shǔn)血,杀人如麻。锦城虽云乐,不如早还家。蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨(zī)嗟(jiē)。

       好了,今天关于蜀道难原文带拼音朗读就到这里了。希望大家对蜀道难原文带拼音朗读有更深入的了解,同时也希望这个话题蜀道难原文带拼音朗读的解答可以帮助到大家。